Tietosuojaseloste Voima-asennus Oy

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Voima-asennus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.04.2018, päivitetty viimeksi 23.10.2023.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Voima-asennus Oy

Uusituvantie 6 62800 Vimpeli

asiakaspalvelu@voima-asennus.fi, 06 5617 200

2. YHTEYSHENKILÖ

Tuomas Liikala

tuomas.liikala@vimpelinvoima.fi, 06 5617 200

3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, palveluiden tarjoaminen sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yksityisasiakkaiden osalta sopimuksen täytäntöönpano ja yritysasiakkaiden edustajien osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen) sekä reksiterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. HENKILÖTIETORYHMÄT JA SÄILYTTÄMISAIKA

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat: henkilön nimi, asema, mahdollisesti edustettu yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista lain tai sopimuksen nojalla. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on kuitenkin edellytys rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai tämän edustaman yrityksen/organisaation välisen sopimuksen tekemiseksi ja noudattamiseksi sekä rekisterinpitäjän palveluiden tarjoamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään 6 vuotta palvelun toimittamisesta, tai tätä pidemmän palvelulle myönnetyn takuun ollessa voimassa. Rekisterinpitäjän kirjanpitolain (1336/1997) mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään 10 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota aineisto koskee.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta yritykseltä/organisaatiolta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa sellaisille rekisterinpitäjän käyttämille ulkopuolisille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällainen henkilötietojen käsittelijä on esimerkiksi rekisterinpitäjän käyttämä kirjanpitäjä. Rekisterinpitäjä edellyttää, että tällaiset henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää rekisterinpitäjän luovuttamia henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Jotkin rekisterinpitäjän käyttämät henkilötietojen käsittelijät ovat sijoittautuneet EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojen suojan tason esimerkiksi huolehtimalla, että Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet on otettu osaksi rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta, tai yhdysvaltalaisten henkilötietojen käsittelijöiden osalta varmistamalla, että kyseinen käsittelijä on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojakehykseen.

7. KAMERAVALVONTA

Rekisterinpitäjä ja tämän emoyhtiö Vimpelin Voima Oy suorittavat yhteisissä toimitiloissaan tallentavaa kameravalvontaa yhtiöiden henkilöstön ja vierailijoiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuuden suojaamiseksi sekä näitä vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Tallentavan kameravalvonnan yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot koostuvat valvonta-alueesta kuvatusta aineistosta sekä aineiston tallennusajankohdasta. Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kameravalvonnan kautta kerättyjä henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa erillään muista henkilötiedoista.

Lähtökohtaisesti tallentavan kameravalvonnan kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään ainoastaan turvallisuuspoikkeamatilanteissa, ja tarvittaessa kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi esitutkintaviranomaiselle esitutkintalain (805/2011) mukaista esitutkintaa varten tai vakuutusyhtiölle. Kameravalvonnassa ei hyödynnetä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Kameravalvonnan kautta kerätyt henkilötiedot tuhoutuvat automaattisesti viimeistään 30 vuorokauden kuluttua tiedon keräämisestä, ellei säilytyksen jatkaminen ole tarpeen turvallisuuspoikkeamatilanteen selvittämiseksi.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

8.1. Yleistä

Rekisteröity voi käyttää tässä kohdassa 8 kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Rekisteröidylle ilmoitetaan pyynnön nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös, mikäli rekisterinpitäjä ei jostain syystä tule toteuttamaan pyyntöä.

Oikeuksien käyttäminen on rekisteröidylle lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi rekisterinpitäjä voi joutua pyytämään rekisteröidyltä lisätietoja, jotta voi tunnistaa tämän riittävällä tavalla.

8.2. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä tietoa hänestä kerätyistä henkilötiedoista ja päästä niihin käsiksi.

8.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisteröidyn henkilötietoja, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi, mikäli henkilötiedot eivät enää ole tarpeen niihin käsittelytarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Rekisterinpitäjä ei kaikissa tilanteissa voi poistaa henkilötietoja, mikäli niiden säilyttäminen on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

8.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tietosuojalainsäädännössä määritellyissä tilanteissa, kuten silloin, jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

8.5. Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet.

8.6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi tietyin tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan rekisteröidylle sellaiset tätä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on rekisterinpitäjälle toimittanut, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle.

8.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei rekisteröidyn mielestä käsittele henkilötietoja asianmukaisesti tai toteuta rekisteröidyn oikeuksia riittävällä tavalla. Ilmoituksen Suomen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle voi tehdä osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tietosuojaselosteen päivittämiseen rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.

Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Rekisteröidyille ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista postitse tai sähköpostitse.